Astrologi: Læren om arketypene

I min praksis som astrolog møter jeg ofte mennesker som ikke helt vet hva astrologi er og hvordan den opererer. Jeg møter også mange som har en helt feil oppfatning av astrologiens nytte og derfor ikke forstår mulighetene som ligger i den. I denne innledningen vil jeg kort fortelle min oppfatning av astrologi og hvor viktig det er å forstå astrologiens symbolske språk, tankegang og struktur på en riktig måte. Jeg skal også fortelle min oppfatning av hva et horoskop er og hvorfor reinkarnasjon og astrologi er knyttet sammen.

Esoterisk disiplin

Astrologi er opprinnelig, i sin indre struktur og i sin måte å tenke på, en typisk esoterisk disiplin. Mange astrologer, i håp om å få en anerkjennelse fra den offisielle vitenskapen, har forsøkt, og stadig forsøker, å avkoble astrologi fra sin esoteriske opprinnelse for å tilpasse den til den funksjonelle tankegang som allmenvitenskap har. På denne måten er astrologi blitt degradert til en ren teknikk og har dermed mistet sitt fulle potensial. Dette har dessverre skapt forvirring og misforståelse både blant astrologer og uinnvidde. Astrologi er et måleinstrument som måler virkeligheten og som med enestående presisjon viser oss noe uten å produsere det, akkurat som et termometer som måler temperaturen uten å produsere den. Det er viktig å forstå at det finnes både en horisontal underinndeling av virkeligheten i plan, og en vertikal underinndeling i prinsippkjeder. Den første underinndeling blir nesten alltid brukt i allmennvitenskap, mens den andre blir nesten alltid brukt i esoterismen. Astrologi bruker selvfølgelig den vertikale underinndeling fordi den kjente grunnsetningen til Hermes Trismegistos: «As above, so below», naturligvis fører til en vertikal tankegang.


Virkelighets-arketyper

Vi lever i en polar verden og polariteten er vårt eksistensgrunnlag. Vi har dag og natt, lys og mørke, mann og kvinne, krig og fred, hvit og sort, liv og død, bevissthet og ubevissthet. Hver eneste ting og fenomen i verden har sin egen motpol. Ut fra polaritetsloven kan vi si at hvis det eksisterer en fysisk verden, så må det også eksistere en verden som ikke er fysisk. Den fysiske verden, altså materien, trenger dog alltid en informasjon for å manifestere seg i en fysisk form. En kunstner som for eksempel vil male et bilde trenger i første omgang en idé for deretter å kunne realisere det materielt. Det er ikke bildet som skaper ideen, men det er ideen som konkretiseres i bildet. På denne måten er det ideen som er mest opprinnelig og sann. Idé og språk har alltid vært til stede lenge før de kunne materialisere seg («I begynnelsen var ordet …»). Vi kan også kalle disse opprinnelige ideer for «arketyper». Disse arketypene beskriver da virkeligheten i sin helhet.

Planeter som representanter

De gamle astrologer skjønte at stjernehimmelen var et ideelt observasjonsplan. Den blander seg ikke med andre plan, som for eksempel dyreriket, planterike og mineralriket. Oppførselen og bevegelsene til stjerner og planeter, som vi kan beregne matematisk, muliggjør en interpolasjon for fortiden og fremtiden uten å stadig observere stjernehimmelen. Ettersom stjernehimmelen er et virkelighetsplan som alle de andre, var det logisk at disse «arketyper» var til stede i den også. De gamle astrologer, etter bestemte overveielser, begynte å operere med syv arketyper. Disse syv arketypene fikk da som representanter de såkalte «kaldeiske planeter» som var kjent på den tiden, altså: Solen, Månen, Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn. Astrologien er dermed læren om arketypene og ikke om planetene. Astrologien er et system som lærer om disse arketypene og deres virkninger på de forskjellige virkelighetsplanene. Alle motstandere av astrologien nekter for at mennesker blir påvirket av planetene. Det er innlysende at denne bebreidelse ikke angår astrologien, fordi heller ikke astrologien erkjenner at mennesker blir påvirket av planetene. Det er oppstått en forvirring rundt akkurat dette fordi det er fremdeles mange astrologer som personlig tror på disse innflytelser. Astrologi er et system som beskriver virkeligheten og ikke troen på innflytelsen av planetene på mennesker. Fysikken forsøker også å beskrive virkeligheten gjennom symboler (tall og bokstaver), uten å få folk til å tro på at den påvirker tyngdekraften med sine formler.

Horoskopet som måleinstrument

Horoskopet er et måleinstrument som egner seg utmerket til å beskrive tidskvalitet. Et fødselshoroskop viser i en symbolsk form tidskvaliteten, den spesifikke orden og forhold mellom arketypene (planetene) som hersker i det øyeblikket en person blir født. Fødselshoroskopet representerer den oppgaven, eller det programmet, som en person må utvikle og fullføre i dette livet. Hver eneste planetkonfigurasjon representerer da en bestemt oppgave som kan bli et «problem». En situasjon i en persons liv blir et problem kun hvis vedkommende ikke klarer å integrere det i sin bevissthet. Hver planetkonfigurasjon blir da en læringsprosess eller en forståelsesprosess som utvider vår bevissthet og som gjør at vi utvikler oss. Ta for eksempel en person som blir født når Mars og Saturn står i konflikt til hverandre. Saturns arke- type symboliserer: tid, struktur, motstand og begrensning, mens Mars` arketype symboliserer: energi, impuls, handling og aggresjon. Dette betyr at både energi og motstand i denne personen er knyttet sammen og kan ikke atskilles. De står i et konfliktaspekt til hverandre og må derfor integreres; først i bevisstheten og så i virkeligheten. Denne personen vil sannsynligvis møte motstand hver gang han eller henne, (heretter vil jeg bruke han) vil utvide sin egen energi. Han vil sannsynligvis klage på omgivelser og mennesker han kommer i kontakt med og vil tro at det er de som forhindrer hans egen vilje og handlekraft. Han vil dermed projisere «problemet» og skylde på verden og ikke klare å løse konflikten. Han har i virkeligheten til og med behov for denne motstanden, fordi han ikke kan strømme ut med sin egen energi uten motstand. En løsning på denne konflikten er å finne en aktivitet eller en jobb hvor disse arketypene (energi/motstand) kan realiseres i virkeligheten.

Astrologi og reinkarnasjon

Min oppfatning av universet er at det er styrt av bestemte lover, at ingenting er og skjer tilfeldig, og at alt har en mening. I hver begivenhet er det alltid et innhold som uttrykker seg i en form. Innhold og form må korrespondere, dvs. at det er mulig å gjenkjenne innholdet ut fra formen, og omvendt. En fødsel er en formell begivenhet som manifesterer seg i forbindelse med en bestemt tidskvalitet og som representerer et innhold. Hva er da dette innholdet? Det er her reinkarnasjon kommer inn i bildet. Når vi blir født, er vi ikke en” tabula rasa” eller et hvitt ark, altså en ren og ubrukt sjel. Sjelen som re- inkarneres er ”gammel” og er blitt konfrontert med et bestemt program (horoskop), som er blitt, mer eller mindre, avsluttet og fullført på en bra måte. Det er dog veldig sjeldent at når et menneske dør har det forstått og fullført alle skjebnens oppgaver og krav. Disse oppgaver og krav som ikke er blitt fullført blir da en slags kode til sjelen som skal reinkarnere. Sjelen kan bare reinkarneres når tidskvalitet korresponderer med «innholdskvalitet». Fødselshoroskopet er (for sjelen) kun det mellomliggende resultatet hittil fullbyrdet gjennom de jordiske liv. Det er verken tilfeldig eller urettferdig. Fødselshoroskopet viser oss karma til en person og det er det nødvendige ”programmet” til denne inkarnasjon. Uten henvisning til reinkarnasjon, blir astrologi et uholdbart vrøvl, fordi ingen astrolog som benekter reinkarnasjon er i stand til å svare på en tilfredsstillende måte på dette spørsmål: hvorfor har mennesker forskjellige horoskoper?

Oppfylling av skjebne

Det er mange som tror på at planetene har en innflytelse på mennesker. På denne måten blir planetene objekter hvor vi kan projisere skylden for alle problemer og ulykker som rammer oss. Der man før fant de skyldige i omverdenen (familie, venner, myndigheter, osv. …), så er det takket være astrologi for eksempel Saturn som blir syndebukken. Ut ifra denne holdning, som er feil, er det mange som tror at astrologi er en slags metode for å korrigere sin egen skjebne. Astrologi er ikke et middel for å lure skjebnen, men for å hjelpe og oppfylle den.
Fødselshoroskopet er også horoskopet for hele livet, dvs. at livet til et menneske er rett og slett forstørrelsen av egen fødsel. Alt det som skal skje i ens skjebne må visstnok ha vist seg på en analogisk måte helt fra fødselen. I gamle dager kjente man en lov som de fleste dessverre har glemt: ”Hver begynnelse bringer med seg slutten”, m.a.o. «i frøet finnes allerede frukten, i frukten finnes det allerede frøet». Livsveien til et menneske må bringe til fullkommenhet, hvert skritt, uansett hvor lite det er, gjør mennesket mer fullkomment. Man blir mer fullkommen etter hvert som man legger til det som mangler og integrerer det som er ukjent. Skjebnen gjør faktisk at man blir konfrontert med de arketypene man ikke har realisert ennå, man er ukjent med og som man mangler. Det er her vi finner astrologiens største betydning. Med hjelp av astrologi kan vi forstå hvilket «prosjekt» vi skal fullføre i denne inkarnasjonen og hvilke arketyper vi kommer til å bli konfrontert med. Med hjelp av astrologi blir vi informert om når vi skal møte dem og hvordan vi skal håndtere dem for å bli kjent med dem og dermed lære å elske dem.

©Giuliano